Holdstart:

14/08 2023

Varighed:

18 dage

Pris:

5.656,00 - 13.413,00 DKK

Pris

Pris: 5.656,00 - 13.413,00 DKK

Priserne er 2022 priser, der tages forbehold for ændringer i forbindelse med finansloven for 2023.

Varighed

18 dage

FÆLLES MODULER:

Situationsbestemt ledelse – d. 14. – 15. august 2023

Deltageren kan i forbindelse med anvendelse af situationsbestemt ledelse skabe trivsel og motivation og samtidig fremme effektiviteten og produktiviteten. Deltageren kan anvende relevante ledelsesværktøjer i forbindelse med situationsbestemt ledelse, således den enkelte medarbejder udvikler sine kompetencer og opgave ansvar. Deltageren kan delegere ansvar, beslutninger og opgaver i forhold til den enkelte medarbejders og teamets kompetencer.

Forandringsledelse – d. 28. – 29. august og 11. september 2023

Deltageren kan igennem forandrings- og udviklingsprocesser gennemføre organisatoriske og teknologiske forandringer, som eksempelvis digital- og bæredygtig omstilling. Deltageren er bevidst om faktorer, der kan påvirke medarbejderens motivation, trivsel, effektivitet og kompetenceudvikling i forandringsprocesser. Deltageren er bevidst om sin egen ledelsesrolle i forandrings- og udviklingsprocesser samt initiativer, der fremmer det gode arbejdsmiljø i forbindelse med forandringsledelse.

Ledelse og det personlige lederskab – d. 12. september og 25. – 26. september 2023

Deltageren udvikler sit kendskab til egen ledelsesstil i såvel tilstedeværende ledelse som fjernledelse (eksempelvis ved hjælp af virtuelle værktøjer). Deltageren er bevidst om egen adfærd og holdninger, og udvikler sin ledelsesrolle/adfærd i forhold til at kunne agere hensigtsmæssigt i samarbejdssituationer på alle niveauer i organisationen. Deltageren er bevidst om sin rolle som kulturskaber og kulturbære i forhold til egne medarbejdere, lederkolleger og virksomhedens øvrige ledelse. Deltageren kan skabe rum til ledelse ved øget bevidsthed om sit ledelsesrum ved fx at skabe overblik, prioritere og delegere opgaver og lede op ad, ned ad og til siden.

Kommunikation som ledelsesværktøj – d. 9.  – 10. oktober 2023

Deltageren er bevidst om kommunikationens vigtige betydning i lederens rolle. Deltageren er bevidst om de elementer, der har indflydelse på kommunikationens processer i analoge såvel som digitale rum. Deltageren kan aktivt formidle sit budskab og anvende forskellige kommunikationsformer og -kanaler og herved opnå en konstruktiv kommunikation med medarbejdere, ledelse og samarbejdspartnere.

Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler – d. 23. – 24. oktober 2023

Deltageren kan gennem sit kendskab til teorier om konflikter, deres udvikling og parternes reaktioner forebygge og håndtere konflikter. Deltageren kan afdække relevante kerneproblemstillinger i en konflikt. Deltageren får kendskab til teorier, således at deltageren efterfølgende kan gennemføre udfordrende samtaler med muligt konfliktpotentiale.

Mødeledelse – d. 6. november 2023

Deltageren kan planlægge, afholde og lede forskellige typer af møder, både face-to-face og virtuelle møder med fokus på at skabe værdi for virksomheden og mening for deltagerne. Deltageren kan fastlægge klare mål for mødet og udarbejde en veltilrettelagt plan for mødet og herved sikre, at hele mødeprocessen og resultatet er værdiskabende for alle involverede parter.

Videndeling og læring for medarbejdere – d. 7. november og 20. – 21. november 2023

Med afsæt i viden om forudsætninger for videndeling og læring kan deltageren medvirke til at understøtte produktionsgrupper i at være selvudviklende i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge. Deltageren kan medvirke til at skabe og understøtte netværk for erfaringsudveksling inden for eget jobområde herunder anvende forskellige metoder, teknikker og tekniske hjælpemidler med henblik på at sætte kolleger i stand til at udføre eller forbedre udførelsen af opgaver til et tilfredsstillende kvalitetsniveau.

Værdibaserede arbejdspladser – d. 4. – 5. december 2023

På baggrund værdibaseret ledelse og kendskab til virksomhedens interessenter kan deltageren medvirke til at udvikle, formulere og implementere virksomhedens værdier. Med henblik på at sikre sammenhæng imellem virksomhedens værdier, visioner og mål kan deltageren agere som værdi-agent herunder virke som kultur- og værdiformidler inden for eget arbejdsområde.

Alle fagene afsluttes med en prøve.