Introduktion

Er du vild med mikrobiologi, fysik og kemi? Og har du lyst til at lære, hvad det vil sige at arbejde med miljøstyring, hygiejne og produktionsudstyr for at kunne styre bakterier og svampe i en produktionsproces, så produkter som ost, is, yoghurt og cremefraiche får den rigtige konsistens og smag? Så bør du kigge nærmere på uddannelsen til mejerist.

På Kold har vi vores eget moderne mejeri og de mejerister, vi uddanner, er efterspurgt på mejerier i hele verden og i medicinal- og fødevareindustrien.

Læs mere om hvordan du tilmelder dig mejeristuddannelsen her.

Sådan tilmelder du dig mejeristuddannelsen

Din hverdag på mejerist uddannelsen

Kold er det eneste sted i Norden, der uddanner mejerister. Som mejeristelev lærer du at skabe alverdens gode produkter af mælk i vores veludstyrede træningsmejeri. Du får en god praktisk indsigt i at styre bakterier og svampe i produktionsprocesserne, så alting får den rigtige smag. Du lærer om logistik, miljøstyring, procesteknologi, kvalitetskontrol, hygiejne, fysik, kemi og produktionsudstyr.

Omhyggelighed og kvalitet på mejerist uddannelsen

Som mejerist handler dit job om meget mere end at lave mælk om til ost. Det handler om at styre de processer, der gør, at mælken kan blive til meget andet. Det kræver, at du er omhyggelig og holde øje med alting, fordi de mindste afvigelser kan ødelægge det gode resultat.

Her på Kold har vi et fuldt udbygget og moderne mejeri, hvor du på din uddannelse får en god følelse af den råmælk, som kommer ind med tankvognen, og hvordan den skal behandles.

Fakta

9. eller 10. klasse eller tilsvarende med karakteren 02 i dansk og matematik

Som elev kan du føle, at der er mange spørgsmål. Det er der også, men de vil blive besvaret hen af vejen og en del af dem har vi samlet her. Finder du ikke det svar du leder efter, så tøv aldrig med at spørge.

Spørgsmål omkring SU finder du her

Spørgsmål omkring elevløn

Spørgsmål omkring uddannelsen og opbygning. Herunder også din svendeprøve.

Alt omkring fravær, lovligt eller ulovligt, finder du i studie- og ordensreglementet.

På GF2 kan du vælge et valgfag, Truckcertifikat, som afholdes på EUC Lillebælt i Fredericia. Din kørsel får du refunderet af skolen, og du aflægger regnskab via SDBF blanket, som du finder her.

Det samme gør sig gældende, når du i diverse fag har haft udgifter i forbindelse med din undervisning (køb af et specielt produkt til din teknologiundervisning eller undervisning i innovation).

Spørgsmål omkring indholdet i de forskellige fag, prøverne i fagene etc., stiller du til dine faglærere eller læser i de lokale undervisningsplaner på Canvas.

Vejledning til IST Studie+

Oprettelse af profil og vejledning i brug af skema, oprettelse af samtaler og registrering af fravær. Find genvej til IST Studie+ her

Ungdomskort – rabat med tog og bus på transport mellem dit hjem og uddannelsesstedet.

Befordringstilskud under skoleophold – med læreplads aftale

Du skal selv finde en læreplads. Besøg laerepladsen.dk 

Der er opstart på mejeristuddannelsen tre gange om året – januar, marts og august.

Som mejeristelev har du mulighed for at bo på Kold Kollegiet under dit uddannelsesforløb. Her er der en helt speciel stemning og et rigtig godt sammenhold. Læs mere om Kold Kollegiet.

Skolen skal fastsætte et sæt studie-og ordensregler og hvad disse skal indeholde fremgår af følgende bekendtgørelse.

Vi kan som skole ikke fastsætte helt udtømmende lister for, hvad man på en skole må og ikke må. Vi appellerer til i bred forstand at bruge sin sunde fornuft. Her gælder den simple regel, at man under skolens rammer opfører sig som man ville opføre sig som en gæst i en andens hjem eller som når man er på arbejde. Almindelig sund fornuft – husk det. Mange af de retningslinjer / regler der er på skolen er regler, som vi er pålagt af ministeriet. Det er retningslinjer, som vi har implementeret og efterlever på Kold.

Vi vil som skole i samarbejde med eleverne, lærerne og øvrige personale understøtte rammer for den optimale læring, trivsel og tryghed. Vi står til rådighed for alle de spørgsmål, som du måtte have. Tøv aldrig med at henvende dig til dine lærere, din studievejleder eller leder af Mejeri.

Velkommen til Kold – velkommen til en fantastisk skole med mange muligheder.

Mødepligt, fravær og registrering

Der er mødepligt til uddannelsen. Hvornår og hvor man skal møde, fremgår af ens skema i Studie+.

Læreren registrerer ved lektionens begyndelse, hvem der er i klassen og hvem der ikke er i klassen.

Når man som elev bliver syg, skal man give besked i Studie+ om dette. Det samme gælder barnets sygedag og det vil fremgå, at det er ”lovligt ” fravær og er man tilknyttet arbejdsgiver / en virksomhed, vil denne stadig modtage tilskud, idet det er ”lovligt fravær.”

En elev skal udover at skrive i Studie+ også ringe/skrive (alt efter, hvad der er aftalt) til sin virksomhed.

Sygdom og barnets syg er eneste ”lovlige forfald”, der samtidig udløser AUB midler til virksomheden, selvom eleven ikke er tilstede på skolen.

Tandlægebesøg, lægebesøg, begravelser, familie fejringer etc. registreres som ulovligt fravær fra skolen, og virksomheden modtager dermed ikke tilskud.

Udover lektioner, som anvist i skemaet, skal der påregnes lektier, opgaver etc., der ligger udover skoletiden. I gennemsnit skal man betragte skoleopholdet som en 37 timers arbejdsuge. Dette vil være forskelligt og individuelt.

Disse timer registreres ikke, men bliver presset i perioder for stort, er det vigtigt, at man går til sine lærere, studievejleder eller leder.

Skolen kan arrangere udflugter og studieture og her er der også mødepligt. Skolen kan forlange deltagerbetaling på 50 kroner til kost, men bliver det dyrere skal skolen planlægge undervisningen på skolen for de elever, der i dette tilfælde vælger at blive hjemme.

Manglende møde på skolen

Som skole skal vi holde øje med fraværet på alle elever. I første omgang vil din kontaktlærer tage en snak med dig omkring eventuelt manglende fremmøde, dernæst studievejleder og til sidst leder af Mejeri. Vi indgår forholdsvis hurtigt i dialog med elevens virksomhed i forhold til manglende fremmøde på skolen.

Hvis fraværet fortsætter, modtager man en skriftlig advarsel og i sidste ende kan det føre til, at man udmeldes af skolen eller, hvis man har en uddannelsesaftale, forlænger sin uddannelse, når der er en god grund til fraværet.

Generelt er vi på Mejeri i meget tæt dialog med de forskellige virksomheder og dette samarbejde betyder, at der er meget lille frafald på Mejeri.

Adfærd udenfor skoletiden

Opholdet på Kold Kollegiet sker i tæt tilknytning til skolen. Overtrædelse af kollegiets regler i fritiden er at betragte som en overtrædelse på skolen og i skoletiden.

Sanktion skal stå mål med overtrædelsen. Dette betyder, at ved mindre forseelser følger der en skriftlig advarsel, ved større forseelser kan det betyde udelukkelse af ophold på kollegiet. Virksomheden vil blive inddraget og det kan få konsekvenser for færdiggørelsen af uddannelsen til mejerist.

Orden og samvær på Kold

Vi appellerer til sund fornuft og der er en klar forventning om, at man som elev opfører sig som man opfører sig, når man er gæst i en andens hjem.

Som ungdomsuddannelse er vi dog underlagt en række retningslinjer. Følgende gælder på Kold :

Fra den 31. juli 2021 er røgfri skoletid for elever et lovkrav på alle ungdomsuddannelser. I følge loven omfatter røgfri skoletid alle tobaksrelaterede produkter

Dermed er det heller ikke lovligt at indtage snus, tyggetobak eller ryge e-cigaretter eller lignende i løbet af skoledagen.

Første gang man overtræder dette, får man en henstilling fra sin lærer, dernæst en skriftlig advarsel og inddragelse af virksomheden og ved yderligere overtrædelser, udelukkes man fra skolen og dermed (for mejeri) fra sin uddannelse.

Det er naturligvis forbudt at møde beruset / påvirket op på skolen eller indtage alkohol på skolen, medmindre dette sker i tilknytning til uddannelsen.

Har en elev en adfærd, der giver læreren mistanke om, at man er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer i en sådan grad, at man ikke kan modtage læring VIL vi forlange, at eleven deltager i en test.

Dette gør vi for at sikre et trygt og forsvarligt læringsmiljø.

Facebook og Instagram

På Kold College’s  Facebook og Instagram kan du følge med i, hvad der sker på din skole. Hvis du selv lægger noget op af dine klassekammerater, skal du være opmærksom på, at du har deres samtykke til dette.

Opsamling på sanktioner, hvis man overtræder studie- og ordensregler

Første gang reglen overtrædes får eleven en mundtlig advarsel af underviser/ansat. Reglerne gennemgås og indskærpes over for eleven. Overtrædelsen registreres.

Anden gang reglen overtrædes får eleven en skriftlig advarsel, og det indskærpes, at yderligere overtrædelse kan få alvorlige konsekvenser for den fortsatte skolegang. Overtrædelsen registreres.

Tredje gang reglen overtrædes indkaldes eleven til samtale med uddannelsesleder/rektor for relevant afdeling med henblik på midlertidig bortvisning.

Fjerde gang reglen overtrædes kan elevens skolegang ophøre.

Eksamensreglement og anden bedømmelse 

Det fremgår af LUP, hvorledes en elev bedømmes i et fag. Det er vigtigt ved en eksamen at komme velforberedt og i god tid.

Inden en eksamen, skal en elev kende sit standpunkt og dermed have haft mulighed for i Studie+ at se sine karakterer.

Inden eksamen er der mulighed for at modtage hjælp til svær eksamensangst – dette sker ved henvendelse til enten studievejleder eller leder af uddannelsen

I eksamenslokalet/forberedelsen 

 • Mobiltelefoner og lignende skal afleveres til den tilsynsførende/eksaminator.
 • De afleverede genstande kan først afhentes efter prøvens afslutning.
 • Under prøven må eleverne ikke henvende sig til hinanden, hverken ved ord eller tegn.
 • Ønsker en elev at henvende sig til en af de tilsynshavende, skal det ske ved at give stilfærdigt tegn.
 • Eleverne må medbringe hjælpemidler i overensstemmelse med bekendtgørelsen om det pågældende fag.
 • Hvis en elev forsøger at snyde ved selv at få oplysninger eller ved at hjælpe andre prøvedeltagere, skal eleven straks bortvises fra prøven.

Projekt ved svendeprøve 

 • Senest 15 minutter før opgaverne udleveres, skal eleverne være i det anviste lokale.
 • Der er mødepligt i perioden, hvor eleverne skriver projektopgave.
 • Hvis projektet ikke afleveres til tiden, skal eleven straks henvende sig til den eksamensansvarlige, der vil vurdere, om skolen kan modtage projektet, eller eleven skal indstilles til nyt svendeprøveforløb.

For sent fremmøde 

 • Hvis eleven kommer for sent til en mundtlig prøve, kontakter eleven den eksamensansvarlige straks, for en eventuel senere eksamination.

Sygdom 

 • Hvis en elev er forhindret i at møde på grund af sygdom, skal skolen straks underrettes.
 • For at blive indstillet til sygeeksamen, skal der fremvises en lægeerklæring.

En elev har i alt tre forsøg til en eksamen.

Klager

 • Hvis en elev vil klage over eksamen, skal eleven aflevere en skriftlig klage med begrundelse til den leder af uddannelsen, senest 2 uger efter at denne har fået meddelt sin karakter.
 • Det er leder af uddannelsen der modtager denne klage og vurderer, om klagen skal afvises eller fremmes.
 • Der er mulighed for at få en ny prøve, hvis man får medhold i sin klage. Der er også mulighed for at få en anden karakter.
 • For svendeprøver henvises desuden til en eventuel ”elevvejledning til svendeprøve” fra de faglige udvalg. Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelser om eksamensordninger.

 

 

Du bliver efterspurgt med en mejerist uddannelse

Den danske mejeriuddannelse er mere end 125 år gammel. Som dansk mejerist er du efterspurgt på mejerier over hele verden og i medicinal- og fødevareindustrien. Også i Danmark er mejerister eftertragtede. Det betyder, at du har gode muligheder for job og attraktive lønforhold, når du er færdig. I branchen er der lav ledighed, så få mejerister går arbejdsløse.

Vælg din situation

Uddannelsens opbygning

Her får du et vejledende eksempel på, hvordan din erhvervsuddannelse kan se ud. På uddannelsen kommer du til at veksle mellem skole og oplæring. Vil du vide mere, så kontakt vores vejleder.

0 år og 0 mdr.

Grundforløb
Hovedforløb
Grundforløb Læretid i virksomhed Skole Svendeprøve

Grundforløb 1 (GF1)

Varighed: 20 uger

Grundforløb 1 er et introduktionsforløb, hvor du ikke vælger uddannelse, men du skal vælge hovedområde. Desuden skal du bestemme, om du vil tage din uddannelse som EUX.

FAQ

En mejerist arbejder hovedsageligt med forskellige forarbejdningsmetoder med mælk. Det indebærer derfor alle former for mejeriprodukter. Du har derfor mange forskellige muligheder inden for forskellige produkter.

Mejerist uddannelsen findes kun i 1 by i Danmark hvilket er Odense. Kold College i Odense er det eneste sted i Norden, som tilbyder mejeriuddannelsen.

For at blive mejerist kræver det, at du har færdiggjort en folkeskole med et gennemsnit på minimum 2,0 i dansk og matematik. Mejeristuddannelsen er blevet meget populært med årene, og har de seneste år haft venteliste. Derudover kræver uddannelsen en oplæringsperiode, hvilket også er svært at finde.