Lokal undervisningsplan for hovedforløb 1

Det lærer en gartnerelev på H1

Som elev eller mester til en elev på gartneruddannelsen er det nogle gange nødvendigt at orientere sig om, hvad diverse læringsmål er for hvert trin på uddannelsen.

Her kan du blive klogere på, hvad hovedforløb 1 byder på af læringsmål, aktiviteter, bedømmelseskriterier og andet.

Lokal Undervisningsplan H1

Læringsmål

Når eleven er færdig med forløbet, kan eleven:

Planteproduktion og drift af væksthus/ planteskole

At du får kendskab til:

 • at anvende pottemaskine
 • at aflæse klimacomputer
 • hvordan du korrekt potter planter op og om
 • hvordan du kan formgive planter, f.eks. knibning og beskæring.
 • grundlæggende kvalitetsstandarder for planter
 • vinteropbevaring af planter
 • sortering af planter
 • at vurdere planternes behov for vanding
 • hvordan du kan starte automatisk vanding og håndtere slangevanding samt at følge op på denne.
 • grundlæggende forskelle på konventionel og økologisk plantedyrkning
 • produktionsplanlægning

At du under vejledning:

 • kan klargøre et formeringsareal
 • kan formere udvalgte planter op fra frø og stiklinger
 • kan blande gødning og udbringe det
 • kan foretage ugentligt målinger af pH og EC
 • kan genkende og identificere de mest almindelig forekommende skadevoldere
 • kan pakke og sortere salgsplanter
 • kan rydde op og holde orden i arbejdsområdet
 • kan vælge det bedste vækstmedie, den bedste pottestørrelse samt jordbearbejdning til dyrkning af en given kultur
 • kan søge relevant viden og indsamle kulturdata under vejledning, herunder kunne udfylde en stregplan.
 • kan samarbejde med andre i løsningen af enkelte arbejdsopgaver.
 • kan arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt og ergonomisk korrekt.
 • kan aflæse grafer fra klimacomputeren og forklare hvad de enkle grafer betyder.

At du kan anvende:

 • fagudtryk og begreber i rette kontekst.
 • pottemaskine herunder indstille til rette pottestørrelse.

Økologi og bæredygtighed

 • At du får kendskab til økologisk lovgivning og hvad der adskiller økologisk produktion og konventionel produktion
 • At du får kendskab til biostimulanter og basisstoffer
 • At du får grundlæggende viden om kompost og hvordan vi kan anvende det vores branche
 • At du får grundlæggende viden om IMP
 • At du får kendskab til begrebet bæredygtighed og bæredygtighed i vores branche

Branchekendskab

 • At du får kendskab til erhvervets samarbejdspartner.
 • At du får viden omkring produkters værdikæder i erhvervet.
 • At du får viden omkring SWOT – analyse som et analyseredskab til virksomhedsbesøg.
 • At du lærer at anvende SWOT – analyse som redskab til virksomhedsbesøg.

Plantekendskab

 • At du lærer at anvende og forstå det botaniske system.
 • At du får viden om forskellige plantefamilier.
 • At du lærer at udføre vegetativ formering med selvvalgt kultur.
 • At du får viden om plantemorfologi ud fra en selvvalgt kultur.
 • At du indsamler og anvender viden om selvvalgt kultur.

Energi og teknologi

 • At du får kendskab til de forskellige energiformer og den omsætning der sker imellem dem.
 • At du får viden omkring hvordan du kan foretage små beregninger inden for energi.
 • At du får viden omkring de energikilder der anvendes i erhvervet.
 • At du får viden omkring, hvor de forskellige energikilderne kommer fra.
 • At du får viden omkring fordele og ulemper der er ved de forskellige energikilder.

Aktiviteter

Hovedforløbet består af forskellige aktiviteter, som kan ses nedenfor:

1. Dyrkningsprojekt: Julestjerneproduktion
2. Dyrkningsprojekt: Stedsegrønne
3. Tema: Økologisk dyrkning
4. Tema: Energi og teknologi
5. Tema: Plantekendskab
6. Branchekundskab: SWOT-analyse ud fra virksomhedsbesøg

Du finder beskrivelserne for de specifikke aktiviteter i Canvas, når du er optaget på uddannelsen.

Standpunktsbedømmelse

Bedømmelsen gives i slutningen af forløbet af den/de lærer der har haft dig.
Følgende fag og certifikater bedømmes med en standpunktskarakter eller bestået/ikke bestået.

 • Planteproduktion (delkarakter)
 • Drift af planteskole/væksthus (delkarakter)
 • Økologi og bæredygtighed (standpunktskarakter)
 • Branchekundskab (standpunktskarakter) (Bestået/ikke bestået)
 • Meritfag (Energi og teknologi) (Bestået/ikke bestået)
 • Meritfag (Plantekendskab) (Bestået/ikke bestået)

Grundlag for standpunktsbedømmelse findes i PDF.

Kriterier for bedømmelsen af standpunktsbedømmelse

Planteproduktion og drift af planteskole/væksthus

 • At du kan formere udvalgte planter op fra frø og stiklinger
 • At du kan potte planter op og om
 • At du under vejledning kan formgive planter, f.eks. knibning og beskæring.
 • At du under vejledning kan starte automatisk vanding og håndtere slangevanding samt at følge op på denne.
 • At du under vejledning kan klargøre et formeringsareal
 • At du under vejledning kan blande gødning og udbringe det
 • At du under vejledning kan foretage ugentligt målinger af pH og EC
 • At du under vejledning kan genkende og identificere de mest almindelig forekommende skadevoldere
 • At du kan pakke og sortere salgsplanter under vejledning.
 • At du kan rydde op og opbevare orden i arbejdsområdet.
 • At du er i stand til at vælge det bedste vækstmedie, den bedste pottestørrelse samt jordbearbejdning til dyrkning af en given kultur
 • At du kan søge relevant viden og indsamle kulturdata under vejledning, herunder kunne udfylde en stregplan.
 • At du kan redegøre for kvalitetstandarder for enkelte planter
 • At du kan redegøre for arbejdsprocesserne for vinteropbevaring samt de kulturtekniske forhold
 • At du arbejder sikkerhedsmæssigt forsvarligt og ergonomisk korrekt.
 • At du kan anvende fagudtryk og begreber i rette kontekst.
 • At du kan navngive udvalgte kultur, herunder placere dem i det botaniske system.
 • At du kan forklare grundlæggende forskelle på den konventionelle og økologiske plantedyrkning.
 • At du kan anvende pottemaskine herunder indstille til rette pottestørrelse.
 • Under vejledning skal du kunne aflæse grafer fra klimacomputeren og forklare hvad de enkle grafer betyder.

Økologi og bæredygtighed

 • At du kan redegøre for forskellige emner omkring bæredygtighed i et gartnerfagligt perspektiv.
 • At du kan forklare principperne bag økologisk planteproduktion herunder inddrage lovgivning.
 • At du kan redegøre for, hvad biostimulanter og basisstoffer er
 • At du under vejledning kan arbejde praktisk med økologisk plantedyrkning
 • At du kan redegøre for hvad kompost er samt for kompostens muligheder i vores branche

Branchekundskab

 • At du kan nævne nogle af erhvervets samarbejdspartner.
 • At du kan forklare et produkters værdikæder i erhvervet.
 • At du kan anvende SWOT – analyse som et analyseredskab ved virksomhedsbesøg.
 • At du mundtligt kan fremvise din SWOT – analyse over et virksomhedsbesøg.

Plantekendskab

 • At du kan anvende og forstå det botaniske system.
 • At du viser at du har tilegnet dig viden om forskellige plantefamilier.
 • At du kan udføre vegetativ formering med selvvalgt kultur.
 • At du kan vise grundlæggende forståelse for plantemorfologi ud fra en selvvalgt kultur.
 • At du kan fremlægge relevant viden om selvvalgt kultur.

Energi og teknologi

 • At du kan forklare de forskellige energiformer og den omsætning der sker imellem dem.
 • At du kan foretage små beregninger inden for energi.
 • At du kan nævne nogle af de energikilder der anvendes i erhvervet.
 • At du kan forklare hvor de forskellige energikilderne kommer fra.
 • Kan forklare hvilke fordele og ulemper der er ved de forskellige energikilder.

Feedback

Planteproduktion og drift af planteskole/væksthus

 • Du vil undervejs modtage feedback for dit praktiske opgaver i planteskolen/friland og i væksthus.
 • Du vil få feedback på din afsluttende dokumentation og præsentation

Økologi og bæredygtighed

 • Du vil undervejs få vejledning hvordan du anvender de økologiske principper i din dyrkning.
 • Du vil få feedback på dine opgaver samt mundtlige præsentation

Branchekundskab

 • Du vil undervejs i undervisningen, få vejledning omkring anvendelse af SWOT – analyse.
 • Du vil få feedback på din mundtlig fremvisning af den udtrukne SWOT – analyse

Meritfag: Plantekendskab

 • Du vil undervejs i undervisningen, få vejledning omkring anvendelsen af det botaniske system og vegetative formeringsformer.
 • Du vil få feedback på din mundtlige præsentation

Meritfag: Energi og teknologi

 • Du vil undervejs i undervisningen få vejledning omkring emnet energi og teknologi inden for erhvervet.

Standpunktsbedømmelse

Bedømmelsen gives i slutningen af forløbet af den underviser der har haft dig.
Følgende fag og certifikater bedømmes med en standpunktskarakter eller bestået/ikke bestået:

 • Gartner: karakter gives ud fra 7-trinsskalaen.
 • Grundfag (Biologi E og Naturfag E): karakter gives ud fra 7-trinsskalaen, hvoraf 1 fag udtrækkes til eksamen.
 • Bonusfag: Gennemført/Ikke gennemført
 • Førstehjælp: Bestået/Ikke bestået
 • Brandbekæmpelse: Bestået/Ikke bestået
 • Kørekort: Bestået/Ikke bestået

Grundlag for standpunktsbedømmelse kan ses i PDF.

Kriterier for bedømmelsen af standpunktsbedømmelse

På et grundlæggende niveau, hvor du under vejledning – bedømmes du ud fra følgende:

Gartner + bonusfag:

 • At du genkender enkle almindelige plantegrupper inden for væksthus og planteskole.
 • Ved hjælp formidler og anvender det botaniske system til ´opdeling af planter og navngivning af planter
 • At du viser og forklare hvordan du klargør et formeringsareal, herunder hvorfor det er vigtigt
 • Vise at du under vejledning kan formere udvalgte planter ud fra forskellige formeringsmetoder herunder frø og stiklinger
 • Du gengiver de forskellige dyrkningsmedier inden for erhvervet og under vejledning vælger hvilken vækstmedie der skal anvendes i givne situation samt pottestørrelse
 • At du kan gengive under vejledning klimacomputerens grafers betydning.
 • Vise hvordan du potter planter op og om, samt udplante planter i forskellige jordtyper.
 • Vise at du kan betjene pottemaskinen og indstille den til forskellige pottestørrelser.
 • Vise at du kan knibe og udføre en beskæring under instruktion.
 • Vise at du kan betjene vandingsanlægget herunder starter automatisk vanding og håndtere slangevanding
 • Du foretager målinger af pH og EC under instruktion
 • Du kan forklare forskellen på organisk og uorganisk gødning.
 • Under instruktion søg information og indsamle kulturdata, herunder kunne udfylde en stregplan
 • Under instruktion viser du grundlæggende viden om de mest almindelige skadevolder og nyttedyr inden for erhvervet, herunder kan genkende og identificere de mest almindelige skadevolder
 • Vise at du kan sætte planterne på afstand og forklare hvorfor du gør det.
 • Du viser at du under instruktion kan blande gødning sikkerhedsmæssigt korrekt og udbringe det
 • Du udviser ordenssans i arbejdsområdet ved at kunne holde orden og rydde op.
 • Du viser at du under instruktion at du kan betjene pottemaskinen herunder indstille til rette pottestørrelse
 • Under instruktion og vejledning viser at du kan føre tilsyn med relevante tekniske installationer herunder vandingsanlæg og pottemaskinen.
 • Vise grundlæggende matematiske beregninger, herunder digitale værktøj
 • Du skal kunne vise at du kan anvende fagudtryk og begreber i rette kontekst.
 • Under instruktion vise at du kan korrigere for åbenlyse fejl og mangler på planterne fx mangel på vand
 • Under instruktion vise at du kan korrigere for åbenlyse fejl og mangler på planterne fx udbrud af skadevolder
 • Korrigere for åbenlyse fejl og mangler på maskiner
 • Under instruktion køre traktor, påhægte en vogn
 • Du kan forklare forskellen på rodukrudt og frøukrudt
 • Du kan redegøre for forskellige træformer

Vise at du kan:

 • Samarbejde med andre i løsningen af enkelte arbejdsopgaver.
 • Rette Kommunikations form i den givne situation fx introducere andre for en arbejdsopgave
 • Formidle omkring egne arbejdsprocesser og de valg der tages i den givne situation.
 • Arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt og ergonomisk korrekt i arbejdsprocesserne
 • Demonstration interesse, fleksibilitet, forståelse og ansvarlighed i forhold til det praktiske arbejde.

Grundfag – Biologi E + cases:

 • At du viser at du kan sætte din biologiske viden i relation til dit fag, herunder i mødet med forskellige arter af levende organismer.
 • At du genkender en kimplante, en pælerod og en trævlerod.
 • At du kan genkende en spalteåbning i en læbecelle på en plante under mikroskop.
 • At kan lokalisere kredsløbene, samt har viden om hvordan du påvirker dem i dit arbejde.
 • At du kan fortælle om din biologiske viden ved brug af enkelte fagbegreber og hverdagssprog.
 • At du kan formidle mundtligt og skriftligt, samt præsentere dine tematiserede opgaver.

Grundfag – Naturfag E + cases :

 • At du viser at du forstår og kan anvende naturfaglige fagbegreber i rette sammenhæng.
 • At du viser at du kan anvende grundlæggende naturfaglig viden i sammenhæng med gartnerfaget.
 • At du kan forklare det periodiske systems opbygning.
 • At du kan forklare modeller af ioner og ionforbindelser
 • At du kan forklare forskellen imellem syre og base herunder pH-skalaen, samt deres betydning for pH.
 • At du viser forståelse af de forskellige energiformer og energiomsætningen i fotosyntesen, og energiomsætningen i dit erhverv.
 • At du kan lave simple matematiske beregninger og forklare resultaterne af dem.
 • At du viser at du kan udføre simple eksperimenter, og forklare formål, udførelsen og resultaterne af det.
 • At du kan formidle din dokumentation både mundtligt og skriftligt

Førstehjælp:

 • Kriterier fremsat af gældende bekendtgørelse for grundlæggende førstehjælp.

Brandbekæmpelse:

 • Kriterier fremsat af gældende bekendtgørelse for elementær brandbekæmpelse.

Kørekort:

 • Kriterier fremsat af gældende bekendtgørelse for traktorkørekort

Resultat og prøveform