Få overblik

Her finder du det meste, som du skal bruge, når du er elev på Kold Jordbrug & Natur. Hvis du er ny elev, så er det også her på siden, du får et samlet overblik, som gerne skal give dig en god start på din uddannelse. Ellers er du altid velkommen til at kontakte vores studievejleder.

Opstart

Der er opstart på uddannelserne to gange om året på Kold Jordbrug & Natur – januar og august. Undervisningen foregår på Bjørnemosevej 190, 5260 Odense. Google Maps

Mødetider

 • Senest 5 minutter før en skriftlig prøves begyndelse, skal alle elever sidde på deres pladser.
 • Ved mundtlig prøve, skal eleverne møde senest 30 minutter før det fastsatte tidspunkt.

I eksamenslokalet / forberedelsen

 • Der må ikke ryges.
 • Mobiltelefoner og lignende skal afleveres til den tilsynsførende/eksaminator.
 • De afleverede genstande kan først afhentes efter prøvens afslutning.
 • Under prøven må eleverne ikke henvende sig til hinanden, hverken ved ord eller tegn.
 • Ønsker en elev at henvende sig til en af de tilsynshavende, skal det ske ved at give stilfærdigt tegn.
 • Eleverne må medbringe hjælpemidler i overensstemmelse med bekendtgørelsen om det pågældende fag.
 • Hvis en elev forsøger at snyde ved selv at få oplysninger eller ved at hjælpe andre prøvedeltagere, skal eleven straks bortvises fra prøven.

Ved skriftlige prøver gælder desuden:

 • Alt udleveret papir skal påføres navn.
 • Indskrivning skal ske på hvidt papir med mindre andet fremgår af opgaven.
 • Ved tekniske problemer med IT-udstyr, skal det omgående meddeles til den tilsynsførende.
 • Såfremt en del af kladden ønskes bedømt, skal det klart fremgå af opgavebesvarelsen, og den tilsynshavende skal gøres opmærksom herpå. Dette kan kun finde sted ved prøvetidens af-slutning.
 • Opgavesættene må ikke bringes ud af lokalet så længe eksamen varer.
 • Ved prøver med en varighed på 3 eller 4 timer, meddeler en af de tilsynshavende, hvor lang tid der er tilbage, når der resterer 1 time, 1/2 time samt 10 minutter.
 • Eleverne må ikke forlade eksamenslokalet i den sidste 1/2 time af eksamenstiden.

Projekt ved svendeprøve

 • Senest 15 minutter før opgaverne udleveres, skal eleverne være i det anviste lokale.
 • Hvis projektet ikke afleveres til tiden, skal eleven straks hen-vende sig til den eksamensansvarlige, der vil vurdere, om sko-len kan modtage projektet, eller eleven skal indstilles til nyt svendeprøveforløb.

For sent fremmøde

 • Hvis eleven kommer for sent til en skriftlig prøve, skal eleven straks henvende sig til den eksamensansvarlige. Den eksamensansvarlige vil i hvert tilfælde vurdere, om eleven kan deltage i den pågældende prøve.
 • Hvis eleven kommer for sent til en mundtlig prøve, kontakter eleven den eksamensansvarlige straks, for en eventuel senere eksaminati-on.

Sygdom

 • Hvis en elev er forhindret i at møde på grund af sygdom, skal skolen straks underrettes.
 • For at blive indstillet til sygeeksamen, skal der fremvises en lægeer-klæring.

Klager

 • Hvis en elev vil klage over eksamen, skal eleven aflevere en skriftlig klage med begrundelse til den eksamensansvarlige, senest 2 uger efter at denne har fået meddelt sin karakter.
 • For svendeprøver henvises desuden til en eventuel ”elevvejledning til svendeprøve” fra de faglige udvalg. Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelser om eksamensordninger.

Adresseændring
Sker automatisk via CPR. registrering.

Busforbindelser
Du har mulighed for at tage forskellige busser til Kold College’s afdelinger.

Eksamensreglement
Se eksamensreglement.

Elevservice
I elevadministrationen kan du få hjælp til SU, skolehjem og information om skoleophold.
Har du brug for at kontakte elevservice, kan du henvende dig:
Mandag – torsdag fra kl. 8.00 – 15.00
Fredag fra kl. 8.00 – 14.00.

Du finder elevservice i A-Fløjen på Landbrugsvej.

Elevråd

Elevrådet har to vigtige opgaver:

 • Elevrådet er elevernes demokratiske talerør overfor skolens ledelse, bestyrelse og lokale uddannelsesudvalg.
 • Elevrådet skal være drivkraft og frontløber i det daglige arbejde med at skabe et godt skolemiljø.
 • På de jævnlige møder tages aktuelle ideér samt problemstillinger op i forhold til elevernes hverdag på Kold. Herunder studiemiljø, studieture, Kolds klimaaftryk osv. Når du vælges til elevrådet er du klassens repræsentant på Kold
 • Der bliver repræsentanter fra Mad & Oplevelser og Jordbrug & Natur
 • Der indkaldes til møder via Studie+

 

Evaluering og bedømmelse

Der foretages løbende evalueringer/bedømmelser for at sikre dit udbytte af undervisningen.
Når grundforløbet slutter modtager du et bevis med karakterer.
Du kan også se karaktererne på Studie+

Facebook og Instagram

På Kold College Facebook og Instagram kan du følge med i hvad der sker på din skole. Hvis du selv lægger noget op af dine klassekammerater på internettet og sociale medier, skal du være opmærksom på, at dette skal ske i overensstemmelse med god IT-opførsel. Kontakt Marketing, hvis der bliver delt billeder af dig på skolens hjemmeside eller sociale medier, som du gerne vil have fjernet. Du kan også tage fat i din nærmeste lærer.
Med god IT-opførsel menes:
 • Altid samtykke. Der må ikke optages lyd, video eller tages billeder af personer, der ikke har sagt ja til at medvirke
 • Deling af billeder, lyd og video kræver samtykke fra dem, der medvirker
 • Videooptagelse, lyd og fotografering må ikke foregå i eksamenssituationer, i undervisningen, omklædningsrum etc.
 • Som elev skal du være opmærksom på, at du har pligt til at slette videoer, hvis dem på filmen beder om det. Det samme gælder for billeder.

Forsikring

Skolen har ingen forsikring, der dækker dig eller dine ejendele. Du skal derfor selv sørge for at dine personlige forsikringer er i orden, og at du er også er dækket ind, når du er i oplæring og på studietur. Medtag ikke værdigenstande på skolen. På levnedsmiddelafdelingen kan du låse dit tøj og lignende inde i de opstillede garderobeskabe (indskud på 20 kr., som du får igen efter endt brug).

Fraværsregler

Der er mødepligt til undervisningen og til de prøver, der afholdes. Alle former for fravær bliver registreret. Har du en uddannelsesaftale, skal skolen underrette dit lærested om dit fravær.
For stort fravær kan medføre, at du ikke får bevis for din skolegang, og at du muligvis ikke kan fortsætte på skolen.

Fraværsregistrering
Fravær registreres elektronisk og opdeles i følgende kategorier:
F – Kommer du for sent til en time, registreres fraværet som “For sent”
G – Melder du dig syg på elevplan, og fraværet godkendes af din kontaktlærer, registreres det som “Godkendt fravær”
I – Udebliver du fra undervisningen, registreres det som “Ikke godkendt fravær”
Du kan se dit registrerede fravær her: Studie+
Hvis du opdager, at der er fejl i din fraværsregistrering, så har du pligt til at henvende dig til din kontaktlærer og få det rettet.

Sygemelding
Er du syg, skal du på fraværsdagen sygemelde dig på Studie+, inden undervisningen begynder.
Hvis du har en læreplads, skal du sygemelde dig på elevplan.dk  og kontakte din læreplads.

Godkendelse af fravær
I særlige tilfælde kan du få godkendt dit fravær, selvom det ikke skyldes sygdom. Det kan være, hvis der er tale om rund fødselsdag, sølvbryllup eller lignende i nærmeste familie.
Ved eventuel frihed i undervisningstiden til lægebesøg, tandlægebesøg, session m.m. skal dokumentation forevises.
Vær opmærksom på, at alt fravær tæller, også selv om det er godkendt.
Er du under 18 år skal ansøgningen underskrives af forældre/værge (dog gælder anden regel, hvis du bor på skolehjem).

Studieaktivitet
Du skal være studieaktiv. Det betyder, at du skal følge undervisningen, lave lektier og aflevere opgaver til den aftalte tid. Har du merit i et fag, skal du deltage i de timer fra faget, der indgår i emne- eller projektforløb.

Glemte sager

Glemte sager kan afhentes i receptionen på Landbrugsvej.
På Bjørnemosevej kan du hente glemte sager hos uddannelseslederne.

Grundforløbseksamen

I slutningen af grundforløbet skal du til en grundforløbsprøve. Denne eksamination, med deltagelse af ekstern censor, varer ½ time.

 • Er du startet på dit grundforløb før 10.08. 2015 skal ud opnå en karakter på min. 02.
 • Er du startet på dit grundforløb efter 10.08.2015 bedømmes eksamen som bestået eller ikke bestået.

For at fortsætte på hovedforløbet kræves det, at grundforløbet er bestået.

IT-afdelingen

Hos skolens Systemadministration kan du få hjælp til forskellige problemer vedr. IT, fx problemer med adgang til trådløst netværk, udskrivning osv. Du finder systemadministrationen på administrationsgangen. Se mere her

Kantinen – Smag på energien

Du kan altid finde sund hverdagsmad i kantinen til meget fornuftige priser. Vi er bevidste om, at du har brug for at kunne tanke energi til hele dagen.

Du kan altid købe frugt og sunde snacks. Vores varme og lune måltider er varierede, så du i løbet af ugen kan få dækket dine behov for kød, grøntsager, fisk og pasta, kartofler, couscous eller lignende. Vores burgere er fedtfattige og salatbaren fyldt med spændende salater.

Ca 4 gange årligt holder vi forskellige kostevents, hvor du f.eks. introduceres for nye spændende retter eller udfordres på din viden om kost og sundhed.

Vi glæder os til at give dig en sund hverdag sprængfyldt med positiv energi.

Sortimentet i kantinen planlægges efter fødevarestyrelsens 8 kostråd og skolens mad- og måltidspolitik. Du kan læse hele mad- og måltidspolitikken for Kold College her…

Kantinens åbningstider

Kantinen har åbent mandag til fredag mellem kl. 9.50 – 10.10 og kl. 11.45 – 12.15.

Kontaktlærer

Din kontaktlærer følger dig gennem hele grundforløbet eller skoleperioden. Du kan tale med din kontaktlærer om det, der har betydning for, at du kan gennemføre grundforløbet bedst muligt. Det kan både være fagligt og personligt. 
Der er mødepligt til kontaktlærertimerne, og når din kontaktlærer indkalder til samtaler.

Kopi og print

Du har mulighed for at kopiere og printe fra skolens computere. Læs mere om dette her 

Ordensregler

 • Vis hensyn – også til skolens naboer
 • Kold College er røgfri, det gælder hele skolen såvel inde som ude.
 • Der må ikke indtages alkohol på skolen. Den enkelte afdeling kan i særlige tilfælde dispensere herfra
 • Tages der ulovlige stoffer på skolens områder medfører øjeblikkelig bortvisning
 • Fremmøde i beruset/påvirket tilstand kan betyde bortvisning
 • Cykler og knallerter skal parkeres ved cykelstativer. Biler skal parkeres på skolens egen parkeringsplads i de optegnede p-båse
 • Efterlad opholdsarealer ryddelige, brug affaldskurve og sæt stole på plads ved bordene
 • Skader, der skyldes fortsæt eller grov uagtsomhed, medfører erstatningspligt. Hvis du opdager skader på bygninger, inventar eller udstyr, så sig det til din lærer, så det kan blive repareret hurtigst muligt og virker til næste gang, hvor det skal bruges i undervisningen
 • Ryd op efter dig. Sørg for at undervisningslokaler og laboratorier bliver efterladt i ryddelig stand med inventaret på plads, tavlen rengjort, vinduer lukket, lyset slukket og andet unødvendig energiforbrug stoppet
 • Ved arbejde i laboratorierne og træningsmejeri kræves af sikkerhedsmæssige årsager en rolig og fornuftig adfærd
 • Bøger skal afleveres i samme stand som de er modtaget
 • I pauserne kan du spise i kantinen og de fælles opholdsrum. Sørg for ordentlig oprydning bagefter. Har du lånt service i kantinen, skal det leveres tilbage inden du går til time efter pausen
 • Følg altid dine læreres anvisninger
 • Voldelig adfærd, mobning eller hærværk kan medføre midlertidig eller permanent bortvisning

Overtrædelse af reglerne medfører påtale. Gentagne overtrædelser af skolens ordensregler kan medføre udelukkelse fra undervisningen.

 

Oplæring i Danmark

Der findes flere hjemmesider der formidler lærepladser. Her finder du to gode bud:

Lærepladsen.dk er en hjemmeside, der formidler lærepladser.

På hjemmesiden Elevplads.dk kan du få hjælp til dit CV, og se en oversigt over ledige elevpladser.

Skolen tilbyder hjælp til at skrive ansøgninger og kan i et vist omfang hjælpe med kontakt til arbejdsgivere.

Oplæring i udlandet
Spørg uddannelses- og erhvervsvejlederne om mulighederne for oplæring i udlandet. Find oversigt over vejledere her

Påklædning
Da en stor del af undervisningen foregår ude eller i et værksted, skal din påklædning være hensigtsmæssig. Typisk gummistøvler og regntøj, kedeldragt eller tilsvarende arbejdstøj.

Receptionen
I receptionen kan du få hjælp til befordring.
Du finder Receptionen i A-Fløjen på Landbrugsvej (se kort).

Rygning
Der må ikke ryges eller bruges snus i skoletiden, herunder i forbindelse med faglige eller sociale arrangementer, studieture, udflugter mv. Desuden er salg af snus ulovligt. Dog er det tilladt at ryge ved særlige lejligheder, når dette på forhånd er aftalt med skolens ledelse.
Røgfri skoletid betyder, at rygning ikke er tilladt i skoletiden. Dette gælder for elever, kursister, medarbejdere og besøgende på skolen.
For kostelever gælder der specielle vilkår, idet der på Bygning J´s vestlige ende ( mod Multibane) i specielt indrettet rygeskur, kan ryges i tidsrummet ml. 15:30 – 07:45). Der er adgang til rygeskuret via nøglekort til Kollegie/kursusværelset.

Sanktionsmuligheder:

 1. Første gang reglen overtrædes får eleven en mundtlig advarsel af underviser/ansat og reglerne gennemgås og indskærpes over for eleven. Overtrædelsen registreres.

Eleven tilbydes samtale med én af skolens vejledere vedr. rygestop, som kan støtte og hjælpe eleven i gang med rygestopkursus m.m.

 1. Anden gang reglen overtrædes får eleven en skriftlig advarsel, og det indskærpes, at yderligere overtrædelse kan få alvorlige konsekvenser for den fortsatte skolegang. Overtrædelsen registreres.

Eleven indkaldes til samtale ved uddannelseslederen/rektor, hvor regler gennemgås.

 1. Tredje gang reglen overtrædes indkaldes eleven til samtale med uddannelsesleder/rektor for relevant afdeling, med henblik på midlertidig bortvisning.
 2. Fjerde gang reglen overtrædes kan elevens skolegang ophøre.

Sikkerhed
Du vil i undervisningstiden komme til at arbejde med maskiner, redskaber og dyr, som skal omgås med ekstra stor forsigtighed. For at undgå uheld er det vigtigt, at du nøje overholder de sikkerhedsinstrukser, som læreren giver dig  – eller som fremgår ved skiltning eller på anden vis.

Persondataforordring
I forbindelse med persondataforordningen skal vi oplyse dig om, at vi opbevarer og behandler de personoplysninger, som du har givet os. Det kan eksempelvis være navn, adresse, cpr-nummer og karakter, samt eksamensbeviser.  I den sammenhæng har du forskellige rettigheder, som du finder i Kold Colleges privatlivspolitik.

Skema
Dit skema er ikke ens fra uge til uge. Se dit skema på Studie+

Skolehjem
Har du min. 5 kvarters transport mellem dit hjem og den nærmeste skole der udbyder den indgang du søger ind på, så kan du bo på skolehjemmet. Er du under 18 år, og har du endnu ikke indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, er det gratis at bo på skolehjemmet. Uddanner du dig som landmand, er du berettiget til at bo på skolehjem uanset transporttiden.

Skolekalender
I skolekalenderen kan du se, hvornår undervisningen falder for de enkelte uddannelser og hold. Du kan også se, hvilke fridage der er i løbet af året. Find den her

SMS-service
Du kan tilmelde dig skolens SMS-service, så du får besked ved skemaændringer. Din kontakt- eller it-lærer kan hjælpe dig med at blive tilmeldt ordningen.

Specialpædagogisk støtte
Hvis du har svært ved at læse, har du mulighed for at få ekstra hjælp, så du kan gennemføre din uddannelse. Du kan læse mere ved at klikke her

Studiekort
Studiekortet er blevet digitalt. Find vejledning på Kold IT eller på Studiz.

Studiekortet kan du også bruge til at få studierabat. Husk at spørge i den enkelte butik, om de giver studierabat.
Læs mere om studierabat på studentoffer.dk.

SU og løn
SU
Når du er fyldt 18 år, kan du søge SU efter reglerne om SU til ungdomsuddannelser. Du kan søge information og hente ansøgningsskemaer på Uddannelses- og Forskningsstyrelsens hjemmeside.

Løn
Fra den dag din uddannelsesaftale med din læreplads træder i kraft, får du elevløn. Det betyder, at du herefter får løn både i oplæring og skoleperioderne. Du kan finde overenskomster, hvor elevlønsatsen er angivet, på følgende sider:

www.3f.dk:
Kok, gastronomassistent, tjener, selskabstjener, anlægsgartner, anlægsgartnerassistent, landmand, landbrugsassistent, væksthusgartner og væksthusgartnerassistent

www.nnf.dk:
Mejerist, mejerioperatør, bager, brødbager og brødbager med profi

Sund Skole
Når du går på Kold College, vil du opleve, at vi er en sund skole. Når vi siger, vi er sunde, så betyder det for eksempel:
 • Vi tilbyder idrætsfag til så mange, som det er muligt ud fra rammerne for de forskellige uddannelser
 • Du bevæger dig i undervisningen – eksempelvis med energizere og ice breakere
 • Der er gode muligheder for sport og fysisk bevægelse både inde og ude
 • Der er mange hyggelige områder, hvor du kan slappe af og hygge dig sammen med dine venner
 • Du kan tage en tur på tarzanbanen, multibanen og forskellige sportsbaner. Du kan spille på wii spillekonsoller og meget mere, som gør det let og sjovt at være aktiv
 • I kantinen serveres der god, sund og mættende mad, så du kan få energi til undervisningen

Transporttilskud
Du har mulighed for at få transporttilskud, hvis du benytter offentlige transportmidler:

På grundforløbet
Du skal søge om tilskuddet på www.ungdomskort.dk. For at kunne søge om tilskuddet, skal du have disse tre ting klar:

 • Et digitalt foto af dig selv, som du kan uploade
 • En mailadresse, der er aktiv
 • Navnet på dit uddannelsessted

Vær opmærksom på, at der kan gå op mod 3 uger, inden du modtager kortet. Har du brug for hjælp vedr. uddannelseskortet, kan du henvende dig i elevservice i A–fløjen på Landbrugsvej.

Ved søgning af læreplads
Hvis du skal bruge mere end 2½ time på transport til og fra dit oplæringssted, kan du søge om tilskud til transport. Læs mere om mulighederne på borger.dk

På hovedforløbet
Hvis du har mere end 10 km transport til og fra skole, kan du kan få refunderet transportudgifter svarende til 80% af billigste offentlige transportmiddel. Du skal bruge et særligt ansøgningsskema, som afleveres i Receptionen i A-fløjen på Landbrugsvej eller til uddannelseslederen på Jordbrug.

Undervisningstiden
Undervisningen ligger i tidsrummet mellem kl. 8.10 og 15.45 fra mandag til fredag. Undervisningsmodulerne ligger som følger:
1. lektion: 08.15 – 09.45
2. lektion: 10.00 – 11.30
3. lektion: 12.00- 13.30
4. lektion: 13.45 – 15.15

Placering af dine timer fremgår af dit skema

Under skoleforløbene skal du derudover bruge tid på forberedelse (lektielæsning og opgaveskrivning), og i forbindelse med særlige arrangementer fx Åbent hus og Blomsterfestival, kan undervisningen forlænges eller forlægges til andre tidspunkter. Derudover kan der på visse jordbrugsuddannelser forekomme weekendpasning 2-3 weekender i løbet af grundforløbsperioden.

Samlet set skal du regne med en gennemsnitlig undervisningstid på 37 timer pr. uge.

Vejledning
Skolens vejledere kan hjælpe dig, hvis du ønsker råd og vejledning i forhold til din uddannelse. Vejlederne kan også hjælpe og rådgive dig i spørgsmål af personlig art, og henvise dig til professionel hjælp, hvis du har brug for det.
Du finder vejlederne i skolens vejledningscentre på Landbrugsvej. Læs mere om Kold College studievejledning.

Antimobbestrategi for Kold gældende fra 1. august 2017.
(Revideres senest 1. august 2018.)

Formål

Elever på skolen skal leve op til skolens værdier, som de fremgår af skolens værdigrundlag. Som
elev på skolen skal man deltage i skolens fællesskab og opføre sig med respekt og tolerance.
Elevernes trivsel er en forudsætning for læring, og alle skal være glade for og trygge ved at være i
skole.
Formålet med denne antimobbestrategi er at sikre et godt læringsmiljø og forebygge mobning,
herunder digital mobning både på skolen og i fritiden. Skolen tolererer ikke mobning i nogen form.
Mobning er et fælles problem, som alle på skolen har ansvar for at forebygge og reagere på.
Mobning er et gruppefænomen, der opstår i dårlige klassekulturer.

Definition af mobning

Mobning er systematisk forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person i en sammenhæng, hvor
personen er nødt til at være. En person er mobbet, når personen gentagne gange og over en vis
tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer. Mobning er ikke altid en bevidst
handling.
Drillerier er mere spontane og tilfældige og formålet med drilleri er ikke udelukkelse fra
fællesskabet.
Konflikter er uoverensstemmelser om en bestemt sag mellem to mennesker, der
begge handler. Mobning er ikke en konflikt, men et overgreb.

Mobning kan tage mange former:

 • Verbalt: fx øgenavne eller sårende bemærkninger.
 • Socialt: fx eleven bliver holdt uden for fællesskabet.
 • Materielt: fx eleven får ødelagt sine ting
 • Psykisk: fx eleven bliver truet eller tvunget til noget, usynliggjort af klassen.
 • Fysisk: fx eleven bliver slået eller sparket.

Digital mobning

Digital mobning kan være sværere at opdage, den er mere anonym, og rollerne kan være mere
uklare.

Eksempler på digital mobning er:

 • at lægge eller dele krænkende eller diskriminerende tekst eller billeder på sociale medier.
 • At udelukke bestemte personer fra sociale fora, f.eks. fra en klassegruppe på Facebook.

Tegn på, at en elev bliver mobbet/ikke trives

 • En elev, der bliver mobbet kan f.eks. reagere ved at blive mere stille eller mere aggressiv, ved at
  ”gemme sig” i klassen eller ved at få meget fravær.
 • I en klasse, hvor der sker mobning kan det måske mærkes på stemningen, klassen bliver mere
  urolig og får koncentrationsbesvær.

Forebyggelse af mobning

Ledelse og alle medarbejdere

 • Sikre kendskab til skolens studie- og ordensregler og til skolens antimobbestrategi.
 • Gennemføre årlige undersøgelser af undervisningsmiljøet.
 • Pligt til gensidig information ved oplevelse af konkrete problemer – ikke tøve med at tage en snak med en leder eller en vejleder, hvis man fornemmer noget.
 • Uddannelse af ledere, vejledere og andre i konfliktløsningsteknikker

Klasseteam og lærere

 • Opmærksomhed om klassens og enkeltelevers trivsel
 • Opmærksomhed om sproget i klassen
 • Efter behov aftale fælles spilleregler for holdet
 • Ved skolestart drøfte, hvad god klasserumskultur er, og hvordan man sikrer trivsel og undgår konflikter og mobning.
 • Sætte tid af til klassesamtaler med hele klassen og til individuelle elevsamtaler om trivsel
 • Arbejde med digital dannelse og bevidsthed om digitale spor.
 • Lave fællesskabsfremmende aktiviteter som ekskursioner, introforløb og studierejser.
 • Efter behov etablere faste læsegrupper eller faste pladser i lokalet, evt. arbejde med venskabsklasser.
 • Inddrage ledelse og vejledere ved den mindste mistanke om mobning.

Klasser, hold og enkeltelever

 • Klasse/hold-arrangementer er for alle, og at alle er meldt ind i klassegrupper etc.
 • Alle siger fra over for drilleri og mobning.
 • Ingen deler billeder af andre uden deres samtykke
 • Ingen deler nøgenbilleder
 • Alle opretholder en god tone, også på de sociale medier – man skriver kun noget, man også ville kunne sige ansigt til ansigt.
 • Inddrag lærere, vejledere eller ledelse ved den mindste mistanke om mobning.

Handleplan – hvad gør vi

At mobbe er at overtræde skolens studie- og ordensregler og sanktioneres ifølge dem, se skolens Hjemmeside.
Når en medarbejder får en henvendelse om en mulig mobning, skal medarbejderen straks sende en mail til rektor om dette, så rektor kan udarbejde en handlingsplan indenfor 10 arbejdsdage.

Midlertidige foranstaltninger igangsættes.

Det kan f.eks. være:

 • Midlertidig bortvisning af mobberen
 • Afklaring af, hvad den mobbede ønsker, der skal ske. Hvis personen vil hjem, sikres det, at der er nogen derhjemme, der kan tage imod personen.
 • Kontakt til den mobbedes forældre/støttepersoner
 • Orientering af klassens lærere om situationen

Ledelse og vejledning vil i løbet af de 10 dage i fællesskab afklare situationen og udrede
hændelsesforløbet ved at tale med de involverede parter og med klassens lærere.
Hvis det vurderes, at der er tale om mobning vil ledelse og vejledere udarbejde en konkret
handlingsplan.

Elementer i en sådan handlingsplan kan f.eks. være

 • Møde med klassens lærere/klasseteamet
 • Møde med mobbeofferet og støttepersoner, f.eks. forældre, mentor, psykolog eller lignende
 • Orientering af klassen om situationen
 • Snak i klassen om, hvordan lignende episoder kan forhindres, f.eks. hvorfor ingen Reagerede tidligere og om relationerne i klassen.
 • Samtale mellem leder/vejleder, mobber og mobbeoffer, evt. konfliktmægling.
 • Samtaler med en psykolog eller en mentor.

Her finder du en fælles oversigt for alle uddannelser med datoer for skoleperioder, feriedage mv. Se skolekalender

Gennem hele grundforløbet eller skoleperioden har du fået tildelt en kontaktlærer, der både fagligt og personligt skal være med til at sørge for, at du kan gennemføre din skolegang bedst muligt. Kontaktlæreren afholder både timer og samtaler, og der er mødepligt til begge dele.

Hjælp til din uddannelse

På Kold vil vi meget gerne hjælpe dig, så du får mest muligt ud af din uddannelse. Så hvis du går og kæmper med noget fagligt eller personligt. Tag en snak med en vejleder eller din kontaktleder i stedet for at stå med udfordringen alene.

I skolens Lektiehjælp og mentorordninger er der god hjælp at hente, hvis du løbende har brug for lidt mere overblik, end du har fået i timerne – eller støtte til at holde kursen fra en personlig mentor.

Læs mere om mulighederne på Hjælp til din uddannelse.

Fonde og legater

Som elev eller studerende har du mulighed for at søge fonde og legater, som er relevante i forhold til din uddannelse. I menuen til venstre har du direkte link til to fonde, som ofte bruges af elever på Kold, men du er altid velkommen til at spørge personalet på biblioteket om hjælp til at søge efter flere muligheder.

Fundats

§ 6
Legatportioner tildeles efter bestyrelsens skøn til danske mejerister, mejeriteknikere eller mejeriingeniører til støtte til videreuddannelse i Danmark eller andre fremtrædende mejerilande, herunder til støtte til forberedelseskurser for at opnå adgang til videreuddannelse i Danmark eller andre fremtrædende mejerilande.

Efter bestyrelsens skøn kan legatportioner også uddeles til støtte til studierejser i udlandet, såfremt en ansøgers behov for en sådan rejse skønnes ligeværdig i henhold til legatets egentlige formål.

En ansøger skal – uanset om legatportioner uddeles til støtte til videreuddannelse eller til studierejse – forinden en legatportion udbetales, – på forhånd forpligte sig til at indgive en fyldestgørende rapport til bestyrelsen senest 3 måneder efter afslutningen af den uddannelsesperiode/studierejsen og de opnåede resultater.

 

Bøg Madsens legat er en spændende mulighed for dig, der ser en fremtid inden for gartnerierhvervet og som gerne vil ud i verden og samle internationale erfaringer til dit CV.

Du forventes at være under uddannelse til, eller være uddannet som, gartner. Bøg Madsen Fonden håber, at du gennem dit udlandsophold får øjnene op for alle de spændende udfordringer og muligheder der er i gartnerierhvervet. Du skal være indstillet på, at dit ophold skal vare i minimum 2-3 måneder. Legatet dækker din rejse og dit ophold.

Der er ikke afsat et bestemt beløb du kan søge. Du opfordres til at skrive en ansøgning, hvor du beskriver, hvad du har lyst til, hvad du brænder for og hvad du evt. vil kunne bringe hjem af nyt til gartnerierhvervet. Så vil Bøg Madsen Fonden i samarbejde med Kold College og internationale producenter hjælpe dig med at få tilrettelagt et spændende studieophold.

Ansøgningsfristen er den 1. maj og legatet uddeles på Odense Håndværker- og Industriforenings årlige diplom- og medaljefest.

Send din ansøgning til:
Kold College
Landbrugsvej 55
5260 Odense S
mrk. Bøg Madsens studielegat

Legatfonden er stiftet i 1969 af en kreds af hotelværter og restauratører på Fyn med formålet at yde legater til at videreuddanne unge inden for branchen.

Alle unge, der er faguddannet indenfor hotel- og restaurationsbranchen, og som ønsker at dygtiggøre eller videreuddanne sig i ind- og udland, er velkommen til at søge et legat.

Hent ansøgningsskema

Se mere på fyensamtslegatfond.dk

Kold IT

Se om du selv kan finde en løsning på dine IT-problemer. Vi har sammensat en side med vejledninger og links til programmer, som du bruger i forbindelse med skolen.

Besøg Kold IT.