Baggrund

Legatfonden er stiftet i 1969 af en kreds af hotelværter og restauratører på Fyn, med det formål at yde legater til at videreuddanne unge inden for branchen.

Hvem kan søge ?

Alle unge, der er faguddannet inden for hotel- og restaurationsbranchen, og som ønsker at dygtiggøre eller videreuddanne sig i ind- og udland,  er velkommen til at søge et legat.

Formål

I 2001 er fondens vedtægter ændret og moderniseret, og fondens formål er:

“At yde økonomisk støtte til faguddannede unge hotel-og restaurationsfolk til videreuddannelse i ind- og udland, enten gennem studieophold eller oplæringsophold”

Legatfonden modtager donationer fra samarbejdende hotel- og restauratørforeninger samt leverandører til branchen, og fondens formue er i dag ca. kr. 550.000.

Hvordan søger jeg ?

Søg Fyens Amts Legatfond ved at downloade og udfylde ansøgningsblanketten.

For at komme i betragtning skal man udfylde ansøgningsskema og vedlægge evt. dokumentation. Skemaet skal sendes til bbr@mazanti.dk.

Har du spørgsmål til udfyldelse af skemaet, er du velkommen til at kontakte formanden, restauratør Per Meyn tlf. 4031 6513 eller sekretær Birthe Brems, Adv. Lars Rasmussen tlf. 6314 1431.

Uddeling af legater

Fyens Amts Legatfond uddeler hvert år 3-4 legater.

Derudover uddeler legatfonden hvert år i oktober yderligere et legat til den tjener- og kokkeelev, der har opnået det højeste resultat i hele uddannelsesåret.

Legatfonden er repræsenteret på Kold ved afslutninger i både forår og efterår, hvor fonden desuden uddeler en gave til en tjener- og kokkeelev, der har udmærket sig på en eller anden måde !

Vedtægter for Fyens Amts Legatfond

(tidligere Centralforeningen af Hotelværter og Restauratører i Danmark, kreds 2)

CVR.nr. 11656943

Centralforeningen Fyens Amts Legatfond er stiftet den 25. marts 1969 af Centralforeningen af Hotelværter og Restauratører i Danmark, kreds 2 med vedtægter af samme dato. Disse vedtægters § 4 er ændret ved bestyrelsesbeslutning af 14. juni 1984.
Fondens bestyrelse vedtog eenstemmigt på møde den 24. april 2001 at ændre vedtægterne således: (se menupunkterne)

Navn, hjemsted § 1.

1.1. Fondens navn er Fyens Amts Legatfond (tidligere Centralforeningen af Hotelværter og Restauratører i Danmark, kreds 2).

1.2. Fonden har hjemsted i Odense Kommune.

Formål § 2.

2.1. Fonden har til formål at eje og bevare og administrere den til fonden overdragne kapital.

2.2. At yde økonomisk støtte til værdige og trængende, unge hotel- og restaurantfolk under uddannelse og til deres supplerende erhvervsmæssige uddannelse gennem studieophold i ind- og udland ved fagskoler eller højere læreanstalter, eller ved deltagelse i kurser, seminarer eller kongresser.

2.3. Legaterne uddeles i en eller flere portioner efter bestyrelsens skøn.

2.4. Ansøgning til fonden om legat indgives på særligt ansøgningsskema.

2.5. Legatet skal tilhøre modtageren som skilsmissesæreje.

Kapital og anvendelse af overskud § 3.

3.1. Fondens kapital bestod ved stiftelsen af kr. 20.040,55. Pr. 31. december 2000 udgjorde fondens kapital kr. 552.651,00 med forbehold for kursreguleringer.

3.2. Fondens midler skal være anbragt i overensstemmelse med reglerne for anbringelse af fondes midler og skal i øvrigt altid være anbragt forsvarligt med henblik på at opnå størst muligt afkast.

3.3. Fondens aktiver skal lyde på Fondens navn og noteres som tilhørende dette.

3.4. Legatkapitalen skal forblive urørt, medens afkast hvert år efter fradrag af omkostninger ved administration af legatet kan anvendes til udbetaling af de i § 2 anførte legater.

Ledelse § 4.

4.1. Fondens øverste myndighed består af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer skal alle være myndige og ikke være under værgemål, konkurs eller i øvrigt ude af rådighed over sit bo. Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være bosiddende i Danmark. Et af bestyrelsens medlemmer skal være jurist.

4.2. Bestyrelsen skal stedse bestå af 5 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer udpeges blandt hotelværter og restauratører på Fyn, der er medlem af Horesta og har unge under uddannelse. Der udpeges tillige to suppleanter.

4.3. I tilfælde af forfald supplerer den siddende bestyrelse sig selv blandt ovennævnte.

4.4. Bestyrelsen vælger selv sin formand.

4.5. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

4.6. Bestyrelsen kan antage en administrator til at forestå den daglige administration, ud-sendelse af ansøgningsskemaer og udbetaling af legater.

Bestyrelsesmøder § 5.

5.1. Bestyrelsen holder møder så ofte det skønnes nødvendigt, dog mindst én gang årligt med det formål at uddele legater, jfr. § 2.

5.2. Bestyrelsens formand indkalder skriftligt og med 14 dages varsel til møder.

5.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er til stede.

5.4. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

5.5. Bestyrelsen fører protokol over det på møderne passerede, ligesom de årlige legat-uddelinger optegnes.

5.6. Protokollat, indeholdende referat af det forudgående bestyrelsesmøde, underskrives af den samlede bestyrelse på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

Tegningsregel § 6.

6.1. Legatet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af bestyrelsesformanden i forening med administrator. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Regnskab og revision § 7.

7.1. Fondens regnskabsår løber fra 01.01. – 31.12.

7.2. Regnskab underskrives af den samlede bestyrelse senest 5 måneder efter regnskabs-årets udløb.

7.3. Fondens regnskaber revideres af en af bestyrelsen for 1 år ad gangen valgt statsauto-riseret revisor.

7.4. Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Ændringer i vedtægten § 8.

8.1. Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af nærværende vedtægt kræver bestyrelsens eenstemmige vedtagelse, hvorefter Fondsmyndigheden efter indstilling fra bestyrelsen kan tillade, at en bestemmelse i vedtægterne ændres.

Legatets stiftere

Foreningen er stiftet i 1969 af Centralforeningen af hotelværter og restauratører i Danmark , kreds 2, med det formål at yde legater til unges videreuddanelse.

Legatets formue var dengang kr. 20.000 og legatets bestyrelse bestod af:

  • Direktør Frede Bilsted
  • Restauratør Svend Aage Jørgensen
  • Hotelejer Poul Kragelund
  • Restauratør Kai Thostrup
  • Advokat J.J. Lorentzen

Nuværende bestyrelse

  • Formand, Restauratør Per Meyn (Den gamle Kro Odense)
  • Direktør Jack Nielsen (Hotel H.C. Andersen)
  • Fru Ruth Madsen (Næsbylund Kro og Motel)
  • Restauratør Steen Sørensen (Hotel Knudsens Gård)
  • Advokat Lars Rasmussen

Kontakt

Fyens Amts Legatfond v/ Advokat Lars Rasmussen
Klosterbakken 12,
5000 Odense C.

Advokat Lars Rasmussen
LRA@mazanti.dk
Tlf. 63141414

Sekretær Birthe Brems
bbr@mazanti.dk
Tlf. 63141431